Refinančná pôžička od Ahoj

od 400 EUR do 25.000 EUR s peniazmi navyše

(s možnosťou opakovaného čerpania až do 40.000 € )

 

Peniaze na Vašom účte už do 24 hodín.

 

S pôžičkou od Ahoj môžeš kedykoľvek zaplatiť viac

ako len minimálnu splátku a skrátiť si dobu splácania
 

Konsoliduj / refinancuj

aspoň jeden nákup na splátky

alebo

úver / pôžičku alebo kreditnú kartu

poskytnutú inou spoločnosťou ako od Ahoj

až do celkovej výšky nového úveru 25.000 €

(s možnosťou získať

hotovosť navyše až do výšky 10.000 €)

a my Ti znížime úrokovú sadzbu

až o VIAC AKO 5% ročne!

 

- účelová pôžička

- s lehotou splatnosti do 8 rokov

- bez ručiteľa, bez zabezpečenia, bez založenia nehnuteľnosti

s úrokovou sadzbou už od 15,90% p.a.

 

Refinančná pôžička je účelová pôžička určená

na vyplatenie splátkových produktov od Ahoj,

úverov / pôžičiek a kreditných kariet z iných inštitúcií,

ako aj na získanie hotovosti navyše až do výšky 10.000 EUR.

 

Cieľom tohto produktu je najmä zvýšenie priechodnosti u klientov,

ktorým bráni ich platobná kapacita v získaní ďalších finančných prostriedkov.

Refinancovanie zabezpečí vyplatenie ich záväzkov, umožní získať peniaze navyše

a mať iba jednu mesačnú splátku. 

 

 

Vyplácať je možné tieto produkty:

interné produkty Ahoj – pôžičky alebo nákup na splátky s 2 uhradenými splátkami 
 
- splátkové produkty od Ahoj – pôžičky alebo nákup na splátky
  s aspoň 2 uhradenými splátkami 
- spotrebné úvery všetkých bankových a vybraných nebankových inštitúcií
kreditné karty všetkých bankových a vybraných nebankových inštitúcií

- nákup na splátky realizovaný prostredníctvom vybraných nebankových inštitúcií

- a cieľ poskytnúť aj prostriedky navyše

 

Komu je pôžička určená:

- žiadateľom (prípadne ich spolužiadateľom) vo veku od 18 do do 75 rokov

  (kluboví zákazníci až do 79 rokov)

 

  Maximálny možný vek žiadateľa/-ky pri dosplácaní je 80 rokov.

 

- zamestnanec po skúšobnej dobe, podnikateľ, starobný alebo výsluhový dôchodca,

  opatrovateľ - živnostník v zahraničí, zamestnanec v zahraničí

 

- občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území SR

  (na konkrétnej adrese, iba názov obce v OP nestačí)

  ALEBO

  cudzinec, ktorý je držiteľom Povolenia na pobyt/pobytový preukaz občana EÚ,

  typ pobytu - TRVALÝ (bez obmedzenia) a len ak je zamestnaný v SR

 

- príjem, ktorý po odčítaní všetkých zrážok a mesačnej splátky nesmie klesnúť

  pod zákonom stanovené životné minimum

 

Potvrdenie o výške príjmu a potvrdenie o výške daňovej povinnosti na stiahnutie TU .

 

Napríklad:

 

Pôžička vo výške 5.000 € na 8 rokov so splátkou len 88,90 € mesačne (RPMN 15,90%)

Pôžička vo výške 15.000 € na 8 rokov so splátkou len 266,72 € mesačne (RPMN 15,90%)

 

Produkt zatiaľ neumožňuje poistenie širokej škály rizík pre žiadateľa (dlžníka).

Požadované doklady k refinancovaným produktom:

 

Klient k produktom určeným na refinancovanie predkladá doklady spĺňajúce najmä funkciu

jednoznačnej identifikácie vyplácaného produktu (úveru, pôžičky či nákupu na splátky),

preukázania čísla účtu a variabilného symbolu

v prospech ktorých sa bude dlžný zostatok zasielať.

 

Nie je potrebné dokladovať zostatky, je nevyhnutné dokladovať platobné údaje.

Vhodnými dokladmi sú:

 

- zmluva o úvere, pôžičke či nákupe na splátky s číslom splátkového účtu

  a variabilným symbolom refinancovaného produktu

 

- výpis z účtu klienta alebo úverového účtu s číslom účtu

  a variabilným symbolom refinancovaného produktu

 

- iný doklad jednoznačne a nezameniteľne identifikujúci produkt vybratý na vyplatenie

  s číslom účtu a variabilným symbolom, na ktorý sa bude daný produkt vyplácať

  (napr. ústrižok z poštovej poukážky)

 

Vyplatenie dlžných zostatkov bude realizované priamo na účty veriteľov,

suma navyše bude zasielaná na účet alebo Ahoj kartu klienta.

Hlavné benefity:

- bez poplatkov

- možné vybaviť z pohodlia domova

- rýchlo

- výhodná

- na čokoľvek

- bez založenia nehnuteľnosti

- nevyžadujeme spoplatnené vyčíslenia vyplácaných úverov

Zaujala Vás naša ponuka? Kontaktujte nás!

Hovor na infolinku je účtovaný štandardne ako bežný hovor v SR

podľa platného cenníka telekomunikačného operátora volajúceho.

 

Návrat na hlavnú stránku

Kontaktujte nás

Požadované doklady:

občan SR/ČR, ktorý má trvalý pobyt a adresu pre doručovanie pošty na území SR

  predkladá občiansky preukaz,

  cudzí štátny príslušník pochádzajúci z krajín EÚ predkladá Pobytový preukaz občana EÚ;

  občania z tretích krajín preukazujú svoju totožnosť platnými dokladmi

  Pas Povolenie na pobyt.

  Všeobecne pre cudzincov platí, že musia mať v dokladoch

  v časti Druh pobytu uvedený TRVALÝ alebo DLHODOBÝ pobyt.

  Títo klienti môžu byť schválení na základe individuálneho posúdenia.


doklad potvrdzujúci vlastníctvo účtu žiadateľa o pôžičku na prevod pôžičky v tvare IBAN SK

 

  Akceptované doklady preukazujúce číslo účtu na prevod pôžičky sú:

 

  - aktuálny výpis z účtu (môže byť aj z internet/mobil bankingu),

    na ktorom je uvedené meno žiadateľa o pôžičku a jeho adresa A

    v prípade spoludisponenta (manžel/ka, druh/žka, syn/dcéra)- aj oprávnenie

    na disponovanie vystavené bankou

    (zmluva alebo potvrdenie o možnosti disponovať prostriedkami na účte)

    V individuálnych prípadoch aj zmluvu o vedení účtu v banke na prevod pôžičky.

 

  - zamestnanec v SR

  - výplatné pásky za posledné 3 mesiace

    ALEBO

    výpisy z účtu za posledné 3 mesiace s príjmami a výdavkami žiadateľa,

    ktorými sa dokladuje výplata na účte s údajom odosielateľa - názov zamestnávateľa

    ALEBO

  - potvrdenie zamestnávateľa o príjme

  - potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o poberaní úrazovej renty, ak takúto žiadateľ poberá

 

podnikateľ (doba podnikania minimálne 6 mesiacov)

  - ak už podnikateľ podával daňové priznanie, tak buď

    potvrdenie o výške daňovej povinnosti

    ALEBO

    daňové priznanie + potvrdenie o podaní kladného daňového priznania

    za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

    (detail potvrdenia z portálu finančnej správy ALEBO s pečiatkou daňového úradu)

 

   - výpisy z účtu preukazujúce príjem / obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním

     za posledné 3 ukončené kalendárne mesiace

     ALEBO

     priebežná účtovná závierka (príjem/ obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním

     za posledné 3 ukončené kalendárne mesiace

 

     V prípade podnikateľa (SZČO), kde predmet podnikania sú služby

     (kaderníctvo, kozmetika, maloobchod a iné) a príjem z podnikania je v hotovosti

     aj účtovnú zavierku z registračnej pokladnice za posledné 3 mesiace.

 

   - podnikateľ bez IČO aj listinu oprávňujúcu vykonávať podnikateľskú činnosť

     alebo slobodné povolanie

 

   - ako podnikateľ môže o pôžičku požiadať aj majiteľ (konateľ) / spolumajiteľ s.r.o.

 

starobný dôchodca

  aktuálne platné rozhodnutie (výmer) o priznaní alebo zvýšení alebo znížení dôchodku

  zo Socialnej poisťovne

  ALEBO

  výpisy z účtu za posledné 3 mesiace s príjmami a výdavkami žiadateľa,

  ktorými sa dokladuje výplata dôchodku na účte s identifikáciou odosielateľa

  ALEBO

  potvrdenie z pošty o výške vyplácaného dôchodku

 

výsluhový dôchodca

  aktuálne platné rozhodnutie (výmer) dôchodku z Ministerstva obrany SR

  ALEBO

  výpisy z účtu za posledné 3 mesiace s príjmami a výdavkami žiadateľa,

  ktorými sa dokladuje výplata dôchodku na účte s identifikáciou odosielateľa

 

opatrovateľka v SR (v súčasnosti žiadosti neprehodnocujeme)

  aktuálne platné rozhodnutie (výmer) o priznaní alebo zvýšení alebo znížení

  príspevku za opatrovanie z UPSVaR

  +

  potvrdenie z UPSVaR o vyplatených príspevkoch za opatrovanie

  aspoň za posledné 3 mesiace

  ALEBO

  výpisy z účtu za posledné 3 mesiace s príjmami a výdavkami žiadateľa,

  ktorými sa dokladuje výplata príspevku na účte s identifikáciou odosielateľa

 

zamestnanec v zahraničí (v Schengenskom priestore)

  - potvrdenie zamestnávateľa o príjme v angličtine alebo v nemčine alebo v maďarčine

    ALEBO

    aktuálne platnú pracovnú zmluvu s prekladom do slovenského jazyka

    (u súčasného zamestnávateľa zamestnaný aspoň 6 mesiacov)

  - výplatné pásky za posledné 3 mesiace

  - výpisy z účtu za posledné 3 mesiace s príjmami a výdavkami žiadateľa,

    ktorými sa dokladuje výplata na účte s údajom odosielateľa - názov zamestnávateľa

 

opatrovateľ/ka-živnostník – Rakúsko (bezhotovostný príjem)

  - GEWERBEREGISTERAUSZUG - kópia výpisu zo živnostenského registra v Rakúsku

    (doba podnikania minimálne 6 mesiacov)

  - potvrdenie zamestnávateľa o príjme v angličtine alebo v nemčine alebo v maďarčine

    ALEBO

    aktuálne platnú pracovnú zmluvu s prekladom do slovenského jazyka

    (zmluva s rodinou, v ktorej vykonáva činnosť opatrovateľky)

  - výpisy z účtu za posledné 3 mesiace s príjmami a výdavkami žiadateľa,

    ktorými sa dokladuje výplata na účte s údajom odosielateľa - názov zamestnávateľa

 

Doklady k vyplácaným produktom:

 

- zmluva k úveru

  alebo posledný ročný výpis z úverového účtu

  alebo akýkoľvek iný doklad, z ktorého je zrejmé, že sa jedná o úver,

  ku ktorému žiadateľ dokladuje jeho splácanie - napríklad splátkový kalendár

  na vydokladovanie existencie úveru, variabilného symbolu a úrokovej sadzby

- doklad o úhrade poslednej splátky/výšky splátky každého vyplácaného úveru

  (napríklad výpis z účtu (alebo z internet bankingu)

  za posledný celý ukončený kalendárny mesiac

  alebo ústrižok z poštovej poukážky za posledný mesiac)